Infobrochure

Beste ouders,Wij zijn blij dat u voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind(eren) op onze school een beroep doet.Directie, leerkrachten en personeel zullen alles in het werk stellen om uw kind(eren) degelijk onderwijs en een eigentijdse opvoeding te verschaffen.

Wij hopen goed en vlot met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

 

Beste kinderen,

Hartelijk welkom aan alle kinderen van onze school, in het bijzonder die kinderen die voor het eerst naar onze school komen.  Voor de jongste kleuters gaat een nieuwe wereld open samen met de andere kinderen en de juffen.  Voor de eersteklassertjes gaat een wereld van lezen, schrijven en rekenen open.  Wij willen samen met de andere kinderen zorgen dat je je hier snel thuis voelt en dat je een fijne tijd mag beleven tijdens het schooljaar 2017-2018

1. Algemeen
2. Scholengroep 24
3. Schoolraad
4. Klassenraad
5. Schooluren
6. Opvang
7. Huiswerkbegeleiding
8. Brengen en halen van kinderen
9. Speeltijden
10. Warme maaltijden
11. Berichten aan ouders
12. Betalingen
13. Klasgroepen
14. Zittenblijven en leerlinggroepen
15. Personeel
16. Vrije dagen
17. Planning schoolse activiteiten
18. Zorgcoördinatie en GOK
19. Bewegingsopvoeding en zwemmen
20. Computers
21. AVSvM – Ouderraad
22. Verkeersveiligheid
23. CLB
24. Verloren en gevonden voorwerpen
25. Schoolbus
26. Kinderparlement
27. Facultatieve les
28. MOS en gezondheidsbeleid
29. Foto’s
30. Schoolreglement
31. Richtprijzen32. Levensbeschouwelijke vakken

EEN SCHOOL WAAR IEDEREEN ZICH THUISVOELT

Een school is een plaats waar kinderen samen komen om dingen te leren.
Leerkrachten begeleiden hen in dat proces. Wij zijn van mening dat goed leren begint bij het zich goed voelen in zijn vel én in zijn omgeving. Daarom vinden we het erg belangrijk dat kinderen graag naar school komen. We willen dat ze zich veilig en geborgen voelen in de schoolomgeving. Pas dan kan er sprake zijn van écht leren. De tweede pijler waarop wij ons onderwijs baseren is het aanbieden van een duidelijke structuur aan de kinderen, zodat ze weten wat kan op school en wat niet kan. Daarvoor worden duidelijke afspraken gemaakt, waarbij het best mogelijk is dat kinderen hierbij hun inbreng hebben. De leerkrachten bewaken, dikwijls samen met de kinderen, of deze afspraken nageleefd worden zodat ze een duidelijke structuur bieden voor allen.
Een school waar iedereen zich thuis voelt betekent eveneens dat leerkrachten en
ouders zich goed voelen in de schoolomgeving. Zij wensen een vlotte communicatie
tussen alle deelnemers aan het schoolgebeuren te bewerkstelligen. Daarvoor worden diverse initiatieven genomen die tot doel hebben de communicatie en bereikbaarheid te bestendigen. Ook ouders zijn een deel van de school.

Terug naar boven

SCHOLENGROEP 24

De School van Morgen is een basisschool van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en behoort tot Scholengroep 24. De administratieve hoofdzetel van deze Scholengroep bevindt zich in DE PINTE, Polderdreef 42.

De Algemeen Directeur van Scholengroep 24 is dhr. Daniël DECONINCK. Tot dezelfde scholengroep behoren, naast de secundaire scholen, deze basisscholen :

BS GO! De Kleine Prins Kasteellaan 1 9840 DE PINTE
BS GO! Erasmus Volhardingslaan 6 9800 DEINZE
BS GO! de Boomhut * Breughellaan 18A 9840 DE PINTE
BS GO! de Springplank Tulpenlaan 15 8700 TIELT
BS GO! de Dorpsparel Henri D’hontstraat 42 8700 SCHUIFERSKAPELLE
BS GO! Bollebos Kerkstraat 30 8570 ANZEGEM
BS GO! DrieSprong Kapel ter Rustestraat 3 8540 DEERLIJK
BS GO! De Koorddanser * Baljuw Vermeulenstr. 1 8760 MEULEBEKE
BS GO! Talentensprong Nieuwhuizenstraat 7 8790 WAREGEM
BS GO! Keimolen Olsensesteenweg 2 9770 KRUISHOUTEM
BS GO! De Beuk Stationsstraat 128 9880 AALTER
BS GO! Het Reuzenhuis * Gruuthusestraat 90 8700 TIELT
BS GO! de Kleurenplaneet * Peter Benoitlaan 10 9800 DEINZE
BS GO! Klavertje 4 * Biebuyckstraat 1 9850 NEVELE
BS GO! Biezebos *  Zultseweg 9 8790 WAREGEM
BuBaO GO! de Veerboot Pontstraat 45 9800 ASTENE (Deinze)

*) Deze scholen zijn methodescholen (leefschool, Freinetschool, Broebelschool,…)

Terug naar boven

DE SCHOOLRAAD

De Schoolraad werd door ouders en personeelsleden gekozen en vertegenwoordigt de ouders en personeel. Zij geven advies aan de directeur inzake het beleid van de school.

Voorzitter
Dhr. Willem LUTJEHARMS

Vertegenwoordiging van de ouders

Dhr.   Jeroen DE CEUNINCK
Mevr. Dina FERRI
Mevr. Delphine DEWILDE
Mevr. Anja VAN MEIRHAEGHE

Vertegenwoordiging van het personeel
Mevr. Eveline STAELENS – secretaris – L5-L6
Mevr. Dolores DEVENTER – L4
Mevr. Marianne KINT – NCZ / opvang

De directeur woont de vergadering van de schoolraad bij.

Terug naar boven

DE KLASSENRAAD

 

De klassenraad oordeelt welke kinderen die het lager onderwijs beëindigd hebben, het getuigschrift basisonderwijs krijgen. Het evaluatieproces heeft betrekking op de mate waarin de leerling de eindtermen heeft bereikt. De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkrachten van de derde graad en de zorgcoördinator.

Terug naar boven

DE SCHOOLUREN

 

De lessen starten elke dag om 8u.30 en worden op de middag onderbroken om 12u05. In de voormiddag onderbreken we de lessen nog een kwartier om 10u.10 (speeltijd). Op woensdag stoppen de lessen om 11u.15. In de namiddag herbeginnen we opnieuw om 13u.30. De lessen duren – met een onderbreking van 10 minuten – tot 15u.45. Op vrijdag is er geen onderbreking en houden de lessen op om 15u.10

Terug naar boven

VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG

 

Er is (betalende) opvang voorzien vanaf 7 uur ’s morgens tot 8 uur. Vanaf 8 uur worden de kinderen opgevangen door een leerkracht op de speelplaats.

We dringen er op aan dat kinderen, die vóór 8 uur op school aankomen, zich melden in de opvang. Er is immers geen toezicht vóór 8 uur en het is de kinderen niet toegestaan om zich zonder toezicht of begeleiding op het schooldomein te bevinden.

Na de lestijden is er (betalende) opvang voorzien vanaf een kwartier na het einde van de lessen tot 18 uur, ook op woensdag en vrijdag. Daarvóór is er toezicht door de leerkrachten.

Voor de kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang is de mogelijkheid voorzien om een vieruurtje te gebruiken. Dat bestaat uit een hapje (koek, fruit, zuiveldessert,…) én een drankje. Er wordt gewerkt met bonnetjes die vooraf kunnen aangekocht worden bij de opvangjuf tegen de prijs van € 2,50 per 5 bonnetjes. De lagere schoolkinderen kinderen geven hun bonnetje af in de opvang, de bonnetjes van de kleuters worden bijgehouden door de opvangjuffen.

Op woensdagmiddag is geen warme maaltijd voorzien. De kinderen worden geacht hun picknick mee te hebben. Er is wel de mogelijkheid om een vieruurtje te gebruiken.

Het tarief voor de opvang :
€ 1 per begonnen halfuur.  De afrekening wordt gemaakt via de maandelijkse factuur.

Ouders die hun kinderen nà 18 uur afhalen betalen een boete van € 5, onmiddellijk te vereffenen met de opvangjuf die nableef.  We vragen met aandrang om dit te vermijden.

Op vrije dagen is geen opvang voorzien.  Men kan wel gebruik maken van de gemeentelijke opvangdiensten. Hiervoor neemt u vooraf contact op met de IBO (ter Meeren of ter Biesten) Inschrijfformulieren zijn op school te verkrijgen.

Ter Meeren                                         Ter Biesten
Deinzestraat 34a                                Biesten 25a
9810 Nazareth                                    9810 Nazareth (Eke)
T093858709                                       T093853420

Terug naar boven

HUISWERKBEGELEIDING

 

Als onderdeel van de naschoolse opvang voorzien wij huiswerkbegeleiding. Deze huiswerkbegeleiding wordt begeleid door juf Marianne KINT (NCZ) en is gratis voor wie in de naschoolse opvang blijft (alleen de vergoeding van de opvang wordt betaald). Kinderen die niet in de naschoolse opvang blijven kunnen ook gebruik maken van de huiswerkbegeleiding aan het tarief van de opvang. Tijdens de huiswerkbegeleiding houdt de leerkracht toezicht op het uitvoeren van de taken en zorgt zij voor een rustige werksfeer.

Terug naar boven

NAAR SCHOOL BRENGEN EN AFHALEN VAN KLEUTERS
EN LEERLINGEN

 

We verwachten dat de kinderen – ook kleuters – tijdig op school aankomen.

We verwachten dat de kinderen – ook kleuters – tijdig op school aankomen.

 

Voor de kinderen die met de wagen gebracht worden, vragen we aan de ouders om hun wagen niet op de parkeerstrook van de bus(sen) te plaatsen.  We beseffen dat er heel weinig parkeergelegenheid is in de Stropstraat.  Daarom is hoffelijkheid en begrip hier aangewezen.  We vragen de automobilisten om de parking van de school niet te gebruiken. Het op- en afrijden van de parking creëert gevaarlijke situaties..  Het is voor de schoolgaande kinderen dan ook veiliger om de school te betreden of te verlaten via de voetgangersingang.  Blokkeer de reeds geparkeerde wagens niet : ook andere mensen komen graag tijdig op hun werk.

Het is voor de ouders aangenaam, begrijpelijk en soms wenselijk dat ze de kleuters begeleiden tot op de speelplaats van de kleuters ’s morgens en ’s middags. We appreciëren het wanneer deze gewoonte afgebouwd wordt eens de kinderen in de lagere school zitten.

Wie vroeger dan 8 uur op school aankomt, moet zich naar de opvang begeven. Vóór 8 uur is geen toezicht op de speelplaats. Om moeilijkheden te vermijden is de toegang verboden tot 8 uur.

Bij het afhalen van de kinderen verwachten we dat de ouders aan de poort blijven om de kinderen op te wachten. De kinderen worden onder begeleiding van de leerkrachten tot aan de poort gebracht. Het is aanbevolen dat ook de voetgangers een fluo-jasje dragen. Veiligheid voorop !

De rij met de fietsers wordt ook tot vooraan begeleid. In de regel wordt gewacht om de fietsers de straat op te sturen tot de bus vertrokken is. Dit verhoogt de veiligheid van onze jonge fietsertjes. Het is aanbevolen dat de fietsers een fluo-jasje en een fietshelm dragen.

Terug naar boven

SPEELTIJDEN

 

De kleuters en de kinderen van de lagere school spelen op afzonderlijke speelplaatsen. Er wordt toezicht gehouden door de leerkrachten.

Bij mooi weer wordt ook op de grasvelden gespeeld. Er worden afspraken gemaakt waar en wanneer voetbal of een ander spel kan gespeeld worden, zodat de kinderen elkaar zo weinig mogelijk hinderen in het door hen gekozen spel. Kinderen van de lagere school kunnen spelmateriaal gebruiken tijdens de middagspeeltijden. Bij de kleuters zijn fietsjes voorzien.

Het speelpleintje vooraan de school wordt enkel onder begeleiding van de leerkrachten bezocht.

Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen een drankje en een koek gebruiken. We vragen expliciet om geen glazen flesjes of blikken mee te geven. Op school wordt niet gesnoept. We laten het liefst aan de wijsheid van de ouders over waar de grens tussen snoep en koek ligt.
De leerkracht met toezicht beslist of het al dan niet verantwoord is om tijdens minder goed weer buiten te spelen. Zij beslist ook of er op het gras kan gespeeld worden.

Terug naar boven

WARME MAALTIJDEN

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen een warme maaltijd gebruiken. Elke morgen kunnen zij in de klas melden of ze die dag al dan niet een warme maaltijd zullen nemen. Een warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. De soep en het hoofdgerecht staan vermeld op het menu van de maand, dat verschijnt in de Nieuwsbrief en geraadpleegd kan worden op de website van de school. Er kan ook gekozen worden voor een vegetarisch menu. In dat geval wordt het vlees van het hoofdgerecht vervangen door een vleesvervanger.
Wie een vegetarische maaltijd wenst, dient dat in de week vooraf melden. Bij de maaltijd wordt water voorzien.

De prijzen van een warme maaltijd of vegetarische maaltijd.

Kleuter                       : € 2,80                    € 3,26
1e en 2e leerjaar         : € 3,50                    € 4,00
3e en 4e leerjaar        : € 3,70                     € 4,10
5e en 6e leerjaar        : € 4,00                     € 4,45
Wie enkel soep neemt, betaalt daarvoor :  € 0,85
De kinderen die warme maaltijd, soep of boterhammen betalen € 0,20/dag voor het
gebruik van de refter.
Kinderen kunnen ook hun boterhammen van thuis meebrengen.

Terug naar boven

BERICHTEN AAN OUDERS

 

Regelmatig krijgen de kinderen berichten mee naar huis die bestemd zijn voor de ouders. Het gaat dan om algemene mededelingen, aankondigingen of vragen aan ouders. Deze brieven worden zoveel als mogelijk op oranje A5-blaadjes gedrukt. Op die manier kan u snel merken dat er een boodschap aan ouders is. Bij de kleuters wordt intensief contact gehouden via het heen-en weerschriftje. Daarin schrijven de kleuterleidsters wat voor uw kind persoonlijk belangrijk is. De bedoeling is dat u dat ook doet wanneer de juf informatie nodig heeft. In de lagere school kan dit gebeuren via de schoolagenda.
We vragen ouders uitdrukkelijk om zich te houden aan de meegedeelde data voor inschrijving of reactie.

In de loop van het schooljaar 2017 – 2018 willen we graag meer en meer gedigitaliseerd werken, de oranje briefjes zullen langzaamaan vervangen worden door digitaal verkeer, tenzij uitdrukkelijk anders aangevraagd.

Maandelijks is er een Nieuwsbrief die via de kinderen meegegeven wordt.  Wanneer de boodschap dringender is wordt gebruik gemaakt van een elektronische nieuwsbrief.

Terug naar boven

BETALINGEN

 

Wij proberen zoveel mogelijk te vermijden dat kinderen geld moeten meebrengen naar school. U krijgt maandelijks een factuur met een gedetailleerde opgave van de verbruikte goederen (maaltijden, opvang, drankjes, uitstappen,…). Uitstappen en eenmalige uitgaven worden steeds vooraf gemeld aan de ouders.
Wij durven vragen dat u de factuur tijdig betaalt, zodat de administratieve taken hieromtrent tot een minimum beperkt kunnen blijven.
Wij bevelen een domiciliëring op deze facturen aan. Een document, dat hiervoor kan aangeboden worden aan de bank, is beschikbaar op school. Wie vragen heeft omtrent de factuur kan steeds terecht bij de directie of de rekenplichtige, mevr. Hermine.

Terug naar boven

SAMENSTELLING VAN DE KLASGROEPEN

 

SCHOOLJAAR 2017-18

KLEUTERKLASSEN

K1A 11 kleuters (sept.2017) (juf Sabine)
K1B  8 kleuters (juf Eveline)
K2    8 kleuters (juf Eveline + juf Lyn)
K3 17 kleuters (juf Katelijne + juf Lyn)

LAGERE SCHOOL

L1 18 leerlingen (juf Valerie)
L2 14 leerlingen (juf Vicky)
L3 18 leerlingen (juf Elke)
L4  17 leerlingen (juf Dolores)
L5+L6 9 leerlingen + 12 leerlingen (juf Eveline)

Terug naar boven

ZITTENBLIJVEN EN VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN

 

De klassenraad beslist, in samenspraak met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is ook de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan verandert van school, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum)

Terug naar boven

PERSONEELSLIJST 2016-2017

 

KLEUTERKLASSEN

K0-K1 :  Mevr. Sabine VANDERHAEGHEN
K2 :  Mevr. Eveline VERPRAETen juf Lynn (vrijdag)
K3 :  Mevr. Katelijne DELARUE en juf Lynn (woensdag)

Mevr. Lyn  DEJANS verzorgt de lessen kleuterturnen in de verschillende kleutergroepen.  De GOK-juf en zorgcoördinator wordt opgenomen door juf Anke DHONT in samenspraak met Mevr. Yasmine HERMAN.
De eerste kleuterklas wordt in de namiddag bijgestaan door Mevr. Sabine MAES (juf BIEN).

LAGERE SCHOOL

L1 :  Mevr. Valerie HEUGENS
L2 :  Mevr. Vicky DESMET                                              
L3 :  Mevr. Elke ANTROP (wordt momenteel vervangen door Sari VANHAVERBEKE)
L4 :  Mevr. Dolores DEVENTER
L5 :  Mevr. Eveline STAELENS
L6 : Mevr. Eveline STAELENS

De kinderen van L5 en L6 vormen samen een groep onder leiding van juf Eveline.  Zij worden opgesplitst in twee klasgroepen voor Wiskunde (meetkunde en metend rekenen) en Frans.  Op vrijdag is er Godsdienst en Zedenleer.  Deze lessen worden gegeven door bijzondere leermeesters.

Mevr. Nathalie DHONT : GON-begeleidster
Mevr. Marianne KINT : Niet-confessionele zedenleer (NCZ)
Mevr. Elke BOTTE : Rooms-Katholieke Godsdienst (RKG)
Mevr. Zeynep  DURAN  :  Islamitische godsdienst (ISL)

Op vrijdag is mevr. Vicky DESMET er niet. De kinderen van L2 worden op die dag begeleid door juf Elke en juf Valerie. Op dat moment vormen de kinderen van L3 en L4 samen een groep onder leiding van juf Dolores.
De leerlingen van L5 worden apart begeleid voor een aantal lessen (Frans,…) door mevr. Dolores DEVENTER. Op die momenten worden de leerlingen van L4 begeleid door juf Elke, samen met L3.

ZORG EN GOK

De zorgcoördinator van onze school is mevr. Yasmine HERMAN Juf Yasmine begeleidt kinderen eveneens tijdens de GOK-activiteiten (GOK = Gelijke OnderwijsKansen)

DIRECTIE

Dhr. Danny VERCAIGNE wordt momenteel vervangen door mevr. Yasmine Herman.
Zij kan in bijzondere gevallen bereikt worden via 0478-30 35 60.

SECRETARIAAT

Mevr. Hermine DEKIMPE
U kan bij haar of bij de directeur terecht voor vragen rond administratie, facturatie e.d. Mevr. Hermine is aanwezig op het secretariaat op dinsdag, woensdag en en donderdagnamiddag. Zij wordt op maandag voormiddag bijgestaan door dhr. Pieter DEKENS.

Andere personeelsleden die ons helpen om van de school een aangename plaats te maken :

Mevr. Valerie DERORE (keuken, buschauffeur, onderhoud)
Dhr. Ronny BEURRIER (vervangend buschauffeur)
Mevr. Caroline VANDERBAUWEDE (opvang)
Mevr. Sabine MAES (kinderverzorgster, opvang)
Mevr. Marianne KINT (huiswerkbegeleiding)
Mevr. Noëlla DEPREY (onderhoud)
Mevr. Inneke UYTTENDALE (opvang, keuken, onderhoud)

Terug naar boven

KALENDER VRIJE DAGEN 2016-17

naast de klassieke vakantiedagen en -periodes zijn deze dagen ook vrij voor de School van Morgen  :
– maandag 2 oktober 2017 (vrijedag)
– maandag 6 november 2017 (pedagogische studiedag)
– maandag 23 april 2018(pedagogische studiedag)
– maandag 30 april 2018 (vrije dag)

 

Terug naar boven

PLANNING VAN SCHOOLSE ACTIVITEITEN

 

zie kalender

Terug naar boven

ZORGCOÖRDINATIE EN GOK

 

De GOK-activiteiten worden uitgevoerd door juffr. Anke Dhont, in samenspraak et mevr. Yasmine Herman, die tevens zorgcoördinator is. Nieuwe leerlingen krijgen een GOK-bevraging mee naar huis. Deze bevraging peilt op initiatief van de Minister van Onderwijs naar de thuissituatie van de kinderen. Zij bepaalt mede de financiering van de school. Het is bijgevolg van het allergrootste belang dat deze vragenlijst naar waarheid ingevuld wordt en tijdig terug meegegeven wordt naar school.
Tijdens de GOK-momenten wordt er voornamelijk leerkrachtondersteunend gewerkt zodat  kinderen met specifieke problemen kunnen geholpen worde, dit zowel in de betekenis van extra ondersteuning als van extra aanbod.

Terug naar boven

BEWEGINGSOPVOEDING EN ZWEMMEN

Alle kinderen vanaf K3 gaan om de veertien dagen zwemmen.  De kinderen van de derde kleuterklas en de eerste graad wisselen elkaar af op woensdag om te gaan zwemmen in de ‘de Ceder’ te Deinze.  De kleuters van K2 gaan af en toe zwemmen.  Voor hen bedraagt de kostprijs dan € 1,50 voor de inkom.  De kostprijs van de bus wordt gedeeld door het aantal deelnemertjes.

De leerlingen van het 3de. en 4de.leerjaar gaan om de 14 dagen zwemmen op dinsdagvoormiddag in zwembad “Palaestra” te Deinze tijdens de maanden september, oktober, november en december.

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan om de 14 dagen zwemmen tijdens de maanden januari, februari en maart eveneens op dinsdag. Na de paasvakantie is het opnieuw de beurt aan de kinderen van L3 – L4 om veertiendaags te gaan zwemmen.
N.a.v. het inwendig reglement van Palaestra dienen meisjes een badpak te dragen (geen bikini), jongens een zwembroek  (geen zwemshort).  Een badmuts is noodzakelijk.

Wekelijks zijn er lessen bewegingsopvoeding. Vanaf de derde kleuterklas verwachten we dat de kinderen een gele t-shirt met het schoollogo en een donkere, (liefst) korte broek dragen tijdens deze lessen. Voor deze lessen zijn ook turnpantoffels nodig. De turn T-shirt kan besteld worden via de school en kost € 6.
Deze wordt ook gebruikt bij sportactiviteiten buiten de school en tijdens uitstappen. Dit verhoogt de herkenbaarheid in grote groepen.

Terug naar boven

COMPUTERS OP ONZE BASISSCHOOL

 

Op de School van Morgen zijn computers ingeburgerd. Er is een computer in elke klas aanwezig.. Deze computers worden gebruikt door de kinderen, dikwijls in hoekenwerk. Het computerpark is bijna volledig vervangen door laptops. Dit verhoogt de flexibiliteit van de beschikbare toestellen en zorgt ervoor dat in alle klassen op internet kan gewerkt worden, door middel van een draadloos netwerk.

Onze school is ook via e-mail te bereiken. Het adres daarvoor is bs.nazareth@g-o.be

Wie het reilen en zeilen van de school wil volgen, of wie onze school wil voorstellen aan familie, vrienden en kennissen kan terecht op onze webstek: www.schoolvanmorgennazareth.be  of kan ons volgen op onze facebookpagina ‘schoolvanmorgen’. Daar proberen wij een impressie te geven van wat er allemaal gebeurd is op school tijdens de voorbije weken en maanden. Je vindt er ook een afdrukbare versie van de Nieuwsbrief en een archief van voorbije edities van deze Nieuwsbrief. Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Regelmatig een kijkje nemen is dus boodschap. En dat geldt zeker voor de blogpagina’s van elke klas. Daar krijg je te zien wat er in de respectievelijke klassen gebeurt.

Terug naar boven

Ouders van Morgen

 

Wie meer inbreng wenst in het schoolgebeuren en zijn steentje wil bijdragen om de school extra financiële armslag te geven, kan zich melden bij de Ouders van Morgen. Deze mensen proberen een meerwaarde te zijn voor de school door het organiseren van diverse activiteiten die tot doel hebben de ouders meer te betrekken bij het schoolleven én de school extra financiële steun te geven. Zij richten hiervoor festiviteiten in en helpen om het schoolfeest uit te bouwen.
Wie hier wil aan meehelpen – en helpende handen zijn er steeds tekort – kan zich melden bij Mevr. Dina Ferri, Dorp 27 te Nazareth of bij de directeur.
Zie voor meer informatie ook zeker de pagina van Ouders van Morgen op deze site.

De Raad van Bestuur van Ouders van Morgen bestaat uit :
Mevr. Dina Ferri, voorzitter, mama van Otto (K1B) en Tuur (L1)
Mevr. Kimberly Dhont, mama van Ben (L3) en Stef (K3)

Terug naar boven

VERKEERSVEILIGHEID ROND ONZE SCHOOL

 

Onze school ligt in een verkeersluwe straat, waar wij kunnen genieten van de permanente 30km-zone. Toch zijn er ook voor onze school gevaarlijke situaties mogelijk bij het begin en het einde van de schooldag.

Ouders, die hun kinderen brengen met de wagen, kunnen echter heel wat problemen vermijden wanneer ze zich houden aan een aantal elementaire regels.

-Het is niet toegelaten om te parkeren op de parkeerplaats voor de bus.

-Wanneer u enkel stilhoudt om afscheid te nemen van de kinderen en ze laat uitstappen, terwijl u, als ouder, bij de wagen blijft kan u gebruik maken van de vrije ruimte aan de school. (Kiss & Ride)

-Het oprijden van de parking van de school houdt gevaren in. Op de parking bevinden zich ook voetgangertjes, fietsers,… We vragen om de schoolparking NIET te gebruiken omdat de parkeerplaatsen meestal bezet toch worden door de leerkrachten. Deze wagens blijven daar de hele dag staan.

-Het is handiger om de Stropstraat in te rijden van de kant van de Steinstraat. Er is meer gelegenheid tot parkeren langs de kant van de school en dan staat u in de juiste richting om kinderen veilig te laten uitstappen.

-U heeft als ouders een voorbeeldfunctie : kinderen leren op school hoe zich te gedragen in het verkeer. Help hier aan mee door u ook te houden aan de verkeersregels.

-Hou rekening met de buren. Deze mensen vertrekken ook ’s morgens naar hun werk en de school maakt geen goede beurt wanneer ouders de uitrit van de buren blokkeren.

Voor de kinderen die met de fiets naar school komen :

De fietsers stappen af aan de schoolpoort en leggen de afstand tot de fietsenstalling te voet af, met de fiets aan de hand.

Wat goed is om weten :

Kleuters en kinderen in de eerste graad hebben nog geen optimale fietsbeheersing. Ze lijken het fietsen op zichzelf snel onder de knie te hebben, maar dat is alleen mogelijk als ze zich daarop volledig concentreren. Daardoor kunnen ze onvoldoende aandacht schenken aan het overige verkeer. Ze hebben ook meer tijd nodig voor waarneming en voor het begrijpen van het verkeersgedrag van anderen. Dit duurt zeker tot de leeftijd van
10 jaar. Kinderen komen vaak in tijdnood als ze plotseling een beslissing moeten nemen, ook al doordat ze zelfs de meest eenvoudige handelingen nog niet automatisch kunnen uitvoeren. Kinderen moeten daarom in het verkeer leren fietsen onder begeleiding van ouders. Voor 6-8-jarigen staat de fietsbeheersing centraal, voor 8-10-jarigen het aanleren van juist gedrag in het verkeer, voor 10-12-jarigen het leren omgaan met ander verkeer en de meer complexe regels. Zie erop toe dat de kinderen voldoende zelfstandig kunnen fietsen vooraleer ze zich alléén in het verkeer begeven. uit ‘Schoolverkeer’ – VPI Roeselare

Tijdens het schooljaar 2017-18 worden, net als vorig schooljaar, diverse initiatieven ontwikkeld op de school die kaderen in het Octopusplan. Met deze initiatieven willen we, in samenwerking met het gemeentebestuur en de andere scholen van Nazareth en Eke, zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Wij moedigen de kinderen aan om steeds een fluo-jasje te dragen, ook de kinderen die met de wagen gebracht worden.
Deze fluo-jasjes kunnen via de school aangekocht worden. Ze zijn er in maten voor de kleuters en voor lagere-schoolkinderen. Ook een maat voor volwassenen is voorradig. Door de opdruk op deze jasjes maakt u meteen ook promotie voor onze school. Een fluojasje kost € 4,50 ongeacht de maat.

Terug naar boven

CLB

 

Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van Deinze-Eeklo. Er is een afdeling in de Polderdreef 42 in 9840 De Pinte Tel 09-282 43 17 (info@clbgo-eeklo.be). De begeleiders van onze school zijn

-dhr. Ewout Demedts (Psychopedagogisch medewerker),
-mevr. Evie Debeer (paramedisch medewerker)
-mevr. Ann SChaut ( maatschappelijk werker)
-dr. Nico Inderadja (arts)

Terug naar boven

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

 

Beter voorkomen dan genezen. Deze regel geldt in het bijzonder voor verloren voorwerpen op school. Een groot deel van de verloren voorwerpen is meestal niet te identificeren door de kinderen. Inderdaad : heel wat kinderen herkennen hun eigen gerief en kledij niet !

Mogen wij er bijgevolg de nadruk op leggen het schoolgerief, de schooltas, jassen, mutsen, wanten, turnkledij en zwemgerief,… te naamtekenen ?

De verloren voorwerpen worden zoveel als mogelijk verzameld in de kleuterspeelzaal en in de turnzaal van de lagere school. Deze verloren voorwerpen worden een tijd op school bewaard. U kan steeds navraag doen via de leerkrachten of bij de directie.

Terug naar boven

SCHOOLBUS

 

De schoolbus rijdt ’s morgens en ’s avonds.  Tijdens de eerste dagen van het schooljaar wordt nagegaan hoe deze rit het voordeligst kan georganiseerd worden. De ouders krijgen dan bericht wanneer hun kind ’s morgens opgehaald en ’s avonds teruggebracht wordt.

Het is mogelijk dat deze afspraken herzien worden wanneer in de loop van het schooljaar nieuwe kinderen gebruik maken van de schoolbus. Ouders worden hiervan verwittigd.

Op de bus wordt de chauffeur vergezeld van een begeleider die verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken op de bus en de kinderen ’s morgens in ontvangst neemt en ’s avonds terug aflevert.

De kinderen dienen klaar te staan wanneer de bus aankomt. Na schooltijd staat iemand klaar om de kinderen op te vangen waar ze afgezet worden. De busbegeleiding is niet meer verantwoordelijk van zodra de kinderen overgedragen werden aan de persoon die hen opwacht.

Wie op een bepaalde dag geen gebruik wenst te maken van de schoolbus, gelieve dit tijdig aan de busbegeleider of de chauffeur te signaleren. Zo wordt omrijden met de bus of onnodig wachten op afwezige kinderen vermeden.

Wanneer ’s avonds niemand aanwezig is om de kinderen op te vangen, blijven de kinderen op de bus en worden ze, nadat het hele traject afgewerkt werd, terug op school afgezet waar ze in de opvang dienen te blijven tot wanneer iemand hen ophaalt. (max. tot 18u.)

Terug naar boven

KINDERPARLEMENT

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen zich betrokken voelen met de school en zelf een stukje verantwoordelijk zijn voor het schoolklimaat, is er een kinderparlement. In het kinderparlement, dat regelmatigsamenkomt, worden allerlei zaken besproken waar de kinderen op school bij betrokken zijn. Er is een vertegenwoordiging van de leerlingen met 2 leerlingen van elke klas vanaf het derde leerjaar. Dit wordt gaandeweg uitgebreid naar lagere klassen.

Terug naar boven

FACULTATIEVE LESSEN

 

Kinderen kunnen op vrijdag, na het laatste lesuur, een facultatief half uurtje Franse (K3 t/m L4) of Engelse (L5 en L6) les volgen. Deze lessen worden gegeven door onze eigen juffen. Tijdens het schooljaar worden 20 lessen gegeven. De kostprijs hiervan is € 32. De bedoeling is om de kinderen op een aangename, speelse manier in contact te brengen met de vreemde taal en hen basisvaardigheden bij te brengen. De groepen worden gevormd op basis van reeds verworven kennis en leeftijd van de leerling.

Terug naar boven

MOS EN GEZONDHEIDSBELEID

 

Op de School van Morgen vinden we milieu-en gezondheidsopvoeding heel belangrijk. Daarom ijveren we voor het bekomen van het MOS-logo. Tijdens het schooljaar 2007-2008 startten we met activiteiten in het kader van MOS (Milieuzorg Op School). We behaalden reeds het eerste logo. Geregeld organiseren we activiteiten om op deze weg verder te gaan. Ouders worden uitgenodigd om hun kind ook hierbij te stimuleren.

Reeds verschillende jaren nemen we deel aan het Tutti-Frutti-project. Deelnemers hieraan krijgen elke week een stuk fruit. We dringen er bij de leverancier op aan dat er een grote variatie zou zijn. Vanaf dit schooljaar kunnen wij een financiële stimulus krijgen, van de overheid. Hierdoor vermindert de kostprijs van het Tutti Frutti-project van € 9 naar € 5. Bovendien betalen verschillende ziekenfondsen dit bedrag terug.

Het jaarthema voor 2017-18 is “groeien en bloeien !” en behandelt ook het fysieke en psychische welbevinden van de kinderen.

Terug naar boven

FOTO’S

 

Bij allerlei gelegenheden worden op de school foto’s gemaakt van diverse activiteiten, waarbij kinderen herkenbaar staan op afgebeeld. De in schoolverband genomen (digitale) foto’s van kleuters en leerlingen kunnen gebruikt worden voor eigen publicaties op het schoolweb en/of in schooluitgaven (zoals de Nieuwsbrief of aankondigingen van activiteiten) tenzij de ouders daar voorafgaandelijk en schriftelijk bezwaar tegen inbrengen. Wanneer u na publicatie bezwaar heeft, worden de foto’s, indien mogelijk, zo snel mogelijk verwijderd.

Terug naar boven

SCHOOLREGLEMENT

 

Het schoolreglement is een aparte uitgave. Er is een nieuwe uitgave 2017-2018. Eventuele aanpassingen of aanvullingen aan het schoolreglement in de loop van het schooljaar worden via de Nieuwsbrief medegedeeld.

Terug naar boven

LIJST MET RICHTPRIJZEN

 

Voor de prijzen van de opvang verwijzen we naar punt 6 van deze infobrochure. Voor de prijzen van de maaltijden verwijzen we naar punt 10.

Een bijdrage voor klasactiviteiten wordt gevraagd voor :
(Richtprijs)
Zwemlessen K2 : € 1,50
Schooluitstap met inkomgeld (Kleuters) Max. € 45/schooljaar
Schooluitstap met inkomgeld (lager) Max. € 85/schooljaar
Sportactiviteit SVS Inbegrepen in ‘schooluitstap’
Turngerief : gele T-shirt met schoollogo € 6
Fluojasje € 4.50
Deelname in de onkosten voor communicatie ouders-school (Nieuwsbrief, brieven,…) € 5
U kunt vrij intekenen op het volgende
Richtprijs Warme maaltijd Zie punt 10
Vieruurtje € 0,50/dag
Voor-en naschoolse opvang Zie punt 6 van deze infofolder
Fruitsap, chocomelk, samsondrank, melk € 0,40/ € 0,35/ € 0,40/€ 0,35
Tutti Frutti-project € 3,50 (€ vóór 22/09) -€ 7,50 (na 22/09)
Initiatie Frans (K3L4) 20 lessen naschools € 32
Initiatie Engels (L5-L6) 20 lessen nachools € 32
Tijdschrift Doremi Mini (K1 + K2) € 35
Tijdschrift Doremi ( K2) € 35
Tijdschrift Bobo (K3) € 29,95
De krant van mol en beer (L1) € 13,70
Leesfan 2 (L2) € 18
Tijdschrift Klapkrant (L3 – L4)* € 18
Tijdschrift Kitskrant € 19
Tijdschrift National Geographic € 36,95
Tijdschrift Fakkeltje (L1 • L6) (voor lln. Zedenleer) € 8

Terug naar boven

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Ouders maken bij elke inschrijving in de school de keuze tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of de cursus in de niet-confessionele zedenleer. Eventueel kunnen ze ook kiezen voor een vrijstelling.

Het ingevulde keuzeformulier wordt binnen de acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school, afgegeven aan de directeur.  De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van vorig schooljaar, hun keuze kan niet meer gewijzigd worden tijdens het schooljaar.

Wijziging van keuze

Ouders kunnen de keuze wijzigen naar het volgende schooljaar toe.

Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur.  De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar .